facebook_pixel

Office ប្តូរទំនិញ ( ប្រគល់របស់ និង​ ប្រគល់លុយ )

វិដីអូសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរទំនិញ ក្នុងអនឡាញ
សូមកុំភ្លេច !!!

កុំភ្លេចថតរូបទំនិញដែលលោកអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្តូរវិញ គឺជាភស្តុតាងសម្រាប់ការប្តូរទំនិញរបស់អតិថិជន

     • នេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ការបញ្ជាក់ថាផលិតផលដែលមានភាពខូចខាតមែន
     • ទុកភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ពេលដែលមានបញ្ហារវាងការប្រគល់ទំនិញ

របាយការណ៏ប្រគល់ ឫ្ ការទិញទំនិញ TOWRAI SELECT

ទំនិញទាំងអស់ដែលមានលក់នៅTOWRAI SELECT មានការធានា 7 ថ្ងៃ ក្រោយពីទទួលបានទំនិញ

ឯកសារដែលត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការប្រគល់ទំនិញមកវិញ:

ភស្ពុតាងទិញលក់ (វិក័យប័ត្រទូទាត់ទំនិញ TOWRAI SELECT) ផ្តើមពី CTOW

     •  បញ្ចូលគណនីធនាគាររបស់អ្នកនៅក្នុងសំណុំបែបបទនៃការប្រកល់ទំនិញត្រឡប់នៅCash on Delivery
     • ត្រូវរុំទំនិញនៅប្រអប់ដើម
     • បញ្ជាក់ហេតុផលនៃការប្រគល់ទំនិញ ហើយធ្វើតាមលក្ខណះដែលកំណត់ទុក (ត្រួតពិនិត្យលក្ខណះខាងក្រោម)

ការធានាទំនិញពីក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនមានការធានា ដោយមានពេលរយះការធានា 7 ថ្ងៃ បើមានបញ្ហាក្នុង 7 ថ្ងៃ លោកអ្នកអាចទាក់ទងក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទំនិញបាន

អ្នកអាចប្តូរទំនិញបានតាមរបៀបណាខ្លះ ?
របៀបសម្រាប់ប្តូរទំនិញបាន :

ការយកទំនិញ និង ប្រអប់របស់ទំនិញត្រូវមានរបៀបដូចខាងក្រោម

: ចាំបាច់

ការផ្លាស់ប្តូរទំនិញចាស់ទៅជាទំនិញដទៃ

     • អ្នកអាចប្តូរទំនិញចាស់ទៅទំនិញដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងបាន ដោយគ្រាន់តែបន្ថែមថវិការបន្តិចបន្តួចលើរបស់នោះ
     • អ្នកអាចប្តូរទំនិញចាស់ទៅទំនិញដែលមានតម្លៃទាបជាងបាន ប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនទទួលបានប្រាក់ដែលសល់បានទេ

សំណុំបែបបទផ្លាស់ប្តូរទំនិញតាមអនឡាញ

ចុចដើម្បីបំពេញសំណុំបែបបទ>

សំំណុំបែបបទកន្លែងផ្ញើ

“R20 Space, 6th Floor 48/7-8 ratchadapisek, Khwaeng Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310”

អាចជ្រើសរើសទីតាំងផ្ញើបាន

     • ការិយាល័យKerry
     • Kerry Express
ការផ្ញើទំនិញដ៏ត្រឹមត្រូវ

ឧទាហរណ៍ : អ្នកមិនអាចផ្ញើទំនិញមកវិញដោយសារហេតុផលអ្នកប្តូរចិត្ត  ប្រអប់មានការខូតខាត មានការបិទ Sticker មិនត្រឹមត្រូវ

មិនត្រឹមត្រូវ  (ប្រអប់របស់ត្រូវបានកេះ ប្រអប់របស់បានខូចខាត)

ត្រឹមត្រូវ (ប្រអប់មិនត្រូវបានកេះ ប្រអប់ផលិតផលមានការវិចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវ )

ចំណាំ : នៅករណីដែលផលិតផលមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌប្រគល់ទំនិញ បុគ្គលិករបស់យើងនិងធ្វើការទាក់ទងទៅអ្នកមុន ដើម្បីធ្វើការប្រគល់ទំនិញ ដោយលោកអ្នកមិនចាំបាច់អស់ប្រាក់ថ្លៃដឹកជញ្ជូន

លោកអ្នកត្រូវចំណាយថវិការលើការផ្ញើទំនិញរឺទេ ?  :

ការធានារបស់ Towrai Select សម្រាប់ការផ្ញើ រឺ ផ្លាស់ប្តូរទំនិញលោកអ្នកត្រូវអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោម :

     • ប្តូរទំនិញនៅប្រភេទដូចគ្នា: អតិថិជននឹងទទួលបានការ ពិន្ទុនៃការបញ្ជាទិញនៅពេលក្រោយ
     • ប្តូរទំនិញ – ប្តូរលុយ : អតិថិជននឹងទទួលបានការបង្វិលសងប្រាក់ដែលបានពីទំនិញនិងការដឹកជញ្ជូន

 ** ក្នុងករណីប្តូរទំនិញមិនដូចគ្នា ទំនិញមិនទទួលបានការពិន្ទុសម្រាប់បញ្ជុះតម្លៃទេ

រយះពេលត្រួតពិនិត្យទំនិញ :

នៅពេលដែលផលិតផលឬទំនិញនោះទទួលចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធវានឹងបន្តការត្រួតពិនិត្យមិនលើសពី 1-2 ម៉ោងហើយនឹងផ្ញើវាទៅ

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងករណីនៃការបង្វិលសង :

ក្នុងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនរាល់ទំនិញដែលផ្ញើគ្រប់ប្រភេទត្រូវការត្រួតពិនិត្យក្នុងរយះពេល21ថ្ងៃ។ បន្ទាប់មកខាងក្រុមហ៊ុននិងធ្វើការបង្វិលសងថវិការតាមគណនីរបស់លោកអ្នក

ត្រួតពិនិត្យដំណើរការប្រគល់ទំនិញ  :

អាចត្រួតពិនិត្យនៅទីនេះបាន

ផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍>

ផ្ញើតាមKerryExpress>

* បន្ទាប់ពីការបំពេញបែបបទផ្ញើនិងការទទួលទំនិញរួចហើយ​ ប៉ុន្តែគ្មានបុគ្គលិកទាក់ទងមកវិញក្នុងរយះពេល 3ថ្ងៃ សុំធ្វើការបញ្ជាក់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនតាម 02-277-8807
តាំងពី 09.00 – 18.00 ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ

ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនអាចចុះឈ្មោះតាមអនឡាញបាន :

ចុចដើម្បីធ្វើការទាក់ទងពួកយើង>

ចុចដើម្បីបំពេញសំណុំបែបបទ
[[[["field6","contains","refund"]],[["show_fields","field7,field9,field10"]],"and"]]
1 Step 1
Previous
Next